Phạm Văn Hậu

Các tài liệu tham khảo trong lĩnh vực của y tế như dịch tễ học, thống kê y học, phương pháp nghiên cứu, bệnh học, điều trị ... ở dạng .pdf file, đường link hoặc sách nêu ra dưới đây để chia sẻ cùng mọi người. Đồng nghiệp nào có nhu cầu, xin liên lạc với Tôi!

Xin cảm ơn

 

Dịch tễ học

 

Thống kê

 

Phương pháp nghiên cứu

 

Bệnh học - Điều trị